Regulamin zakupów

1.DEFINICJE

2.POSTANOWIENIE OGÓLNE

3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.DOSTAWA

6.PŁATNOŚĆ

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTONICZNY

10.DANE OSOBOWE KLIENTÓW

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.DEFINICJE

Użytew niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.HASŁO– ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3.KODEKS CYWILNY– ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.).

1.4.KONSUMENT– osoba fizyczna w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego tj. dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej , albo innej czynności prawnej ze Sklepem – nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.KONTO (KONTO KLIENTA)– podstrona internetowa Sklepu, w ramach której gromadzone są dane Klienta niezbędne do realizacji zamówień, ich historię i preferowane cechy , a także rozliczenia w Sklepie internetowym.

1.6.PRODUKT– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.8.REJESTRACJA– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9.SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem:eagleone.pl – za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10.SPRZEDAWCA: ED Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu (adres prowadzenia działalności: ul. Przemysłowa 4A, 59-800 Lubań) wpisany do KRS pod numerem 024663/13/043, NIP 6131573314, REGON022308979, adres poczty elektronicznej: zawodny@poczta.fm, numer telefonu: (+48) 698 351 347 (opłata wg cennika właściwego operatora).

1.11.STRONA– Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12.UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA)– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektronicznąprzez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.USŁUGODAWCA: ED Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu (adres prowadzenia działalności: ul. Przemysłowa 4A, 59-800 Lubań) wpisany do KRS pod numerem 024663/13/043, NIP 6131573314, REGON022308979, adres poczty elektronicznej: zawodny@poczta.fm, numer telefonu: (+48) 698 351 347 (opłata wg cennikawłaściwego operatora).

1.15.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośredniodo zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2.Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1422 ), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4.Sklep Internetowy prowadzony jest przez: ED Sp. z o.o. ul.Przemysłowa 4A, 59-800 Lubań wpisany do KRS pod numerem024663/13/043, NIP 6131573314, REGON 022308979, adres poczty elektronicznej: zawodny@poczta.fm, numer telefonu: (+48) 698 351347 (opłata wg cennika właściwego operatora).

2.5.Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1.Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2.Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówieniaw Sklepie internetowym.

2.6.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1.Komputer z systemem Windows XP(lub nowszym) , lub Linux lub MacOS

2.6.2.Dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

2.6.3.Minimalna rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;

2.6.4.Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszejz włączoną obsługą JavaScript i Cookies; Mozilla Firefox wwersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies;albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7.Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8.Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego wsposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10.Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym nie zamówionej informacji handlowej.

2.11.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1.W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2.Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3.Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej naprowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta wmomencie dokonania Rejestracji. Konto prowadzone jest w celu szybszej obsługi Klienta w Sklepie Internetowym.

3.3.1.1.Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail,Hasło.

3.3.2.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana naczas nieoznaczony.

3.5.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1.Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bezwskazania przyczyn. O ile Klient nie wskaże daty rozwiązania umowy, to rozwiązuje się ona z upływem 7 dnia od otrzymania wypowiedzenia.

3.6.2.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient, co najmniej dwukrotnie naruszył niniejszy Regulamin i pomimo pisemnego wezwania do jego przestrzegania, dokonał kolejnego naruszenia. Przez naruszenie regulaminu rozumie się także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym , wulgarnym ,rasistowskim itp. naruszającym dobra innych osób , grup lub podmiotów. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku zzachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którą kolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4.Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podanena stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowiązaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 KodeksuCywilnego.

4.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują– są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Sposoby i koszty dostawy” pod adresem: http://eagleone.pl

4.3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4.Do dokonywania zakupów niezbędne jest skorzystanie z interaktywnego formularza. Klienci mający Konto Klienta mogą składać Zamówienia po uprzednim zalogowaniu się na to konto .W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1.W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko ( nazwę ),adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),kraj, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności a w przypadku zamówienia na potrzeby działalności gospodarczej, także: nazwę firmy, numer NIP. Sposób dostawy i płatności musza być wybrane spośród dostępnych w Sklepie dla danego Produktu.

4.5.Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „potwierdź zamówienie”.

4.6.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdzajego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości zawierającej istotne elementy Zamówienia, napodany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej(adres e-mail).

4.7.W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza– do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4.8.W przypadku braku możliwości realizacji całego Zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, nie później niż 5 dni oddaty złożenia Zamówienia. Zawiadomienie zostanie przesłane naadres e-mail Klienta wskazany przy założeniu Konta , a także telefoniczne na podany przy Zamówieniu numer. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, zostanie ona niezwłocznie zwrócona.

4.9.W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, Klient jest o tym zawiadamiany , w celu wyboru :

a.częściowej realizacji w zakresie dostępnych Produktów ;

b.anulowania całości zamówienia;

Wprzypadku uprzedniej zapłaty za Produkty objęte całym zamówieniem, zostanie ona rozliczona na poczet wybranych i Zakupionych Produktów, a w pozostałej części zwrócona .

5.DOSTAWA

5.1.W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

5.2.Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1.transportem własnym; lub

5.2.2.za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3.Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4.Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego wzakładce „Sposoby i Koszty dostawy” pod adresem:http:://eagleone.pl/sposoby-i-koszty-dostawy

5.5.Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.PŁATNOŚĆ

6.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.0. Przy użyciu płatności elektronicznych „Przelewy24”, stosownie do ich regulaminu zamieszczonego na podstronie płatności.

6.1.1.Za pobraniem;

6.1.2.Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane sąna stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta pozłożeniu Zamówienia).

6.2.W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3.W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6.4.W przypadku braku terminowej zapłaty za Produkty objęte Zamówieniem,Sklep przed ich wysłaniem może anulować złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ED Sp. zo.o. ul. Zgorzelecka 18A, 59-800 Lubań. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego na Stronie Sklepu.

7.2.Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,liczy się od dnia odebrania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, agdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.

7.3.W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa oświadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez Konsumenta.

7.4.Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.

7.5.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu goprzez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym Kodeksie Cywilnym tj. z tytułu rękojmi.

8.1.2.Reklamacje z tytułu rękojmi można składać pisemnie na adres EDSp. z o.o. ul. Zgorzelecka 18A, 59-800 Lubań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zawodny@poczta.fm

8.1.3.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie późniejniż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4.Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją ( producenta lub dystrybutora) uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nieogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

8.2.Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

8.2.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych możnazgłaszać pisemnie na adres ED Sp. z o.o. ul. Zgorzelcka 18A, 59-800Lubań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:zawodny@poczta.fm

8.2.2.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1miesiąca licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości wświadczeniu Usługi elektronicznej.

8.2.3.Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.4.Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.5.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

9.1.Zgodniez ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz 1155 ) )Klient, kupując Produkt będący sprzętem elektrycznym lub elektronicznym przeznaczonym do gospodarstwa domowego, ma prawo zwrócić do Sklepu zużyty sprzęt tego samego rodzaju w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt .

Prawoto Klienci realizują poprzez o odsyłanie zużytego sprzętu na swój koszt i swoim staraniem. na adres:
ED Sp. z o.o. ul. Zgorzelcka18A, 59-800 Lubań

10.Dane osobowe Klientów .

101.Poprzez złożenie Zamówienia lub założenie Konta Klienta , Klient wyraża jednoczęśnie dobrowolną zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie ED Sp. z o.o. ul. Zgorzelcka 18A, 59-800Lubań oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Brak zgody na ich przetwarzanie danych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanienie prawdziwych danych osobowych.

1. Ochrona danych osobowych następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

2. Klienci Sklepu mają prawo wglądu doswoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

11.POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie majązastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usługdrogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz. 1422 ) ; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja2014r. ( Dz.U. z 2014r. poz. 827 ) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2.1.Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej muna podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj.prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność dotego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.3.Sprzedawca (i Usługodawca ) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny,jak np. zmiana przepisów regulujących prowadzenie działalności Usługodawcy, zmiana formy działalności Usługodawcy, zmiana warunków technicznych świadczenia usług. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony ozmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym wterminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane wcześniej Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą nazasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

11.4.Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:eagleone.pl/regulamin-sklepu oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

11.5.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu nastronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

11.6.Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem,który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą,Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

11.7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2014